REGULAMIN KORZYSTANIA Z KUPONÓW RABATOWYCH

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z promocji „kupon rabatowy“, zwany dalej kuponem, wystawiany przez Glantier Sp. z o.o. z siedzibą w Głubczycach przy ulicy Mickiewicza 45 (adres korespondencyjny: ul. Wiosenne 2/10, Oława 55-200), wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS0000526753, zwany dalej Wystawcą.

2. Możliwość uzyskania kuponu rabatowego nie jest ograniczona czasowo i obowiązuje do odwołania.

3. Promocja “kupon rabatowy“ oznacza wszelkie formy obniżenia ceny zakupu towarów, za pomocą wystawienia kodu rabatowego.

4. Z kuponu można skorzystać poprzez dokonanie zakupów tylko i wyłącznie w sklepie internetowym Wystawcy, z zarejestrowaną domeną pod adresem: www.glantier.com, składając zamówienie w dowolnej, oferowanej przez Wystawcę formie.

5. Kupony posiadają datę ważności, kupon może być wykorzystany tylko i wyłącznie w okresie jego ważności.

6. Uczestnikiem Promocji może być tylko i wyłącznie osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba, która nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, może otrzymać kupon i zrealizować go w ramach Promocji za zgodą przedstawiciela ustawowego.

7. Kupony nie mogą być sumowane - w jednej transakcji zakupu można użyć tylko jednego kuponu.

8. Kupony rabatowe nie łączą się z innymi rabatami i programem lojalnościowym.

9. Kupon może obniżyć wyłącznie cenę towaru i ma zastosowanie tylko dla towarów oferowanych w pełnej cenie. Nie można użyć kuponu dla produktów, których cena jest już obniżona.

10. Kuponu można użyć najpóźniej w ostatnim dniu jego ważności, określonym na kuponie rabatowym.

11. Posiadaczowi kuponu nie przysługuje prawo do otrzymania równowartości rabatu w formie ekwiwalentu pieniężnego.

12. Kupon nie może stanowić przedmiotu obrotu handlowego innego niż określony w niniejszym regulaminie.

13. Jeżeli kupon został użyty niezgodnie z regulaminem, Wystawiający zastrzega sobie prawo do anulowania zamówień, w których wykorzystano kupon, o czym poinformuje Uczestnika promocji.

14. Wszelkie reklamacje związane z promocją, o której mowa w regulaminie, należy kierować pisemnie bezpośrednio do Wystawcy pod adresem: Glantier Sp. z o.o. ul. Wiosenna 2/10, Oława 55-200 lub na adres e-mail: info@glantier.com

15. W kwestiach zwrotów towarów zakupionych w promocji obowiązuje Regulamin sklepu, którego dotyczy kupon rabatowy.

16. Wykorzystanie kuponu oznacza zgodę Uczestnika promocji na warunki niniejszego regulaminu.

17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

18. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Promocją będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

19. Zasady przeprowadzania Promocji określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.

Register

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Lub Reset password